Algemene Beschouwingen 2021, deel een

Geachte collega’s, geacht college, geachte luisteraars,

Gekke tijden. Dat zijn het. Waar wij gewoonlijk in het gemeentehuis vergaderen waardoor wij feitelijk in contact staan met elkaar en direct in contact staan met u, inwoners van Bloemendaal, pers en belangstellenden, zit ik hier nu alleen met mijn laptop en spreek ik u op deze wijze toe.En dat is gek. Als volksvertegenwoordiger wil je graag in verbinding staan met je omgeving. Verbinding die er nu nauwelijks is omdat wij allen zoveel mogelijk geïsoleerd moeten leven. Wat wij gelukkig wel merken, is dat onze inwoners ons goed weten te vinden via email en telefoon. Zoom/Teams etc zijn niet meer weg te denken bij het vergaderen.  

Terugkijkend op de afgelopen jaren en de algemene beschouwingen van die jaren, hebben wij als thema’s gekozen “Bloemendaal in balans” en “Bloemendaal, waard om voor te knokken”. Wij merken dat deze thema’s nog steeds van toepassing zijn en een rode draad vormen binnen het beleid dat wij voor ogen hebben als VVD. Maar daar komt voor ons nu nog een belangrijk thema bij. Bloemendaal gezond: een gezonde samenleving, een gezonde gemeente met een gezonde financiële positie, een gezonde uitvoering van de Jeugdwet, gezonde samenwerking en gezonde dorpen.


Gezonde samenleving

Het afgelopen jaar staat in het thema van gezondheid van onze inwoners. Het coronavirus heeft verstrekkende gevolgen gehad voor de gezondheid van de gehele mensheid. Overal ter wereld zijn doden en zieken te betreuren door dit virus. Op gemeentelijk niveau betekent dit dat er verordeningen van kracht zijn geworden die diep hebben ingegrepen op het maatschappelijk leven van onze inwoners. Zo hebben we in maart van dit jaar meegemaakt dat het openbare leven praktisch stopte. Onze inwoners hebben zich drastisch aangepast om gezond te blijven. Op enkele excessen na, hebben onze inwoners zich gedegen aan de corona maatregelen gehouden. En nu wij in de tweede golf zitten, zien wij ook weer hoe goed onze inwoners zich kunnen aanpassen om het virus te beteugelen. We kunnen dan ook niet anders dan concluderen dat wij trots zijn op onze inwoners die er in onze ogen, alles aan doen om gezond te blijven.


Gezonde economie/bedrijven

Het is fantastisch om te zien hoe ondernemers ondanks gedwongen sluitingen niet bij de pakken neer gaan zitten en allerlei initiatieven ontplooien. Het rijk heeft aandacht voor het opvangen van financiële tekorten, ook Bloemendaal krijgt compensatie maar of dat voldoende zal zijn moet blijken, het blijft dus extra belangrijk om de gemeente gezond te houden.


Gezonde gemeentefinanciën

Twee jaar geleden hebben wij ingestemd met een eenmalige verhoging van de OZB, de onroerendezaakbelasting.

Wij zien ons nu geconfronteerd met een veranderende wereld: de decentralisering van de jeugdzorg door middel van de invoering van de Jeugdwet heeft geleid tot het feit dat bijna alle gemeenten in Nederland in financieel zwaar weer terecht zijn gekomen. Daarnaast heeft corona zodanig veel impact, dat de gemeente zich ook hierdoor geconfronteerd zal gaan zien met extra financiële gevolgen.Daarbij komt: Het Rijk is niet gestopt met het financieel korten van kleine gemeentes. Ook uit de septembercirculaire komt naar voren dat voor de lange termijn het doel van het Rijk is om de belastingcapaciteit van gemeentes ten volle te laten benutten. Ze blijven gemeentes die daaronder zitten confronteren met kortingen, hierdoor wordt Bloemendaal praktisch gedwongen haar OZB stap voor stap te verhogen.

De VVD wil natuurlijk de ozb laag houden maar via de korting uit het gemeentefonds worden we dus eigenlijk gestraft.

Er is ons dus veel aangelegen om onze huishouding op orde te hebben. Meer grip op de kosten van het sociaal domein en in het bijzonder de jeugdzorg is dan ook een van onze speerpunten voor het volgende jaar. Daarbij behouden wij wel een kernwaarde: eventuele bezuinigingen moeten worden bewerkstelligd door het bevorderen van efficiëntie en doelmatigheid. Het mag echt niet ten koste gaan van de kwaliteit van de jeugdzorg. Waarover zo meteen meer.

We hechten daarnaast aan het behouden van een basisniveau van voorzieningen. 

De kerntakendiscussie die we ons vorig jaar hadden voorgenomen te voeren, is niet echt van de grond gekomen. Door de corona crisis was het voor zowel raad als college moeilijk om met burgers en betrokkenen van instanties die subsidie krijgen in gesprek te gaan. Wel hebben we als raad met een motie aangegeven waarop kan worden bezuinigd en welke projecten nog verder moeten worden uitgewerkt. We zijn blij dat deze projecten, als reorganisatie muziekschool, Welzijn Bloemendaal en bibliotheek, inmiddels in gang zijn gezet met als doel om deze voorzieningen toekomstbestendig te maken. In de nabije toekomst zal dit tot besparingen leiden. De VVD hecht eraan dat deze projecten met de betrokkenen worden vormgegeven en zeker niet worden opgelegd.

De begroting is naar onze mening al heel sober en doelmatig. Maar we zoeken continu naar items die soberder kunnen. We hebben natuurlijk lopende verplichtingen, maar de timing voor bijvoorbeeld het verzoek om extra structureel budget voor biodiversiteit, vinden wij niet heel gelukkig, wellicht kunnen we dat ook op een andere manier invullen. Juist door op een creatieve manier op de kleintjes te letten, kan het wat ons inziens, een onsje minder.

Wel hechten we aan het voortbestaan van het Loket Bennebroek waar burgers hun paspoort en rijbewijs kunnen vernieuwen. Wij steunen het voorstel het loket een middag in de week open te houden.

Ik wil op deze plaats iedereen bedanken die heeft meegewerkt om deze begroting 2021 weer op tijd klaar en sluitend te krijgen. We danken de afdeling voor de heldere indeling en leesbare rapportage.


In deel twee neemt Annemieke het woord over de Jeugdwet en de WMO.