Nieuws

 • Balans is zoek in sociaal domein, ook in Bloemendaal

  17 juli − De taken en verantwoordelijkheden die de gemeente Bloemendaal heeft op het terrein van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning zijn niet meer in balans met de bijdragen die de gemeente ontvangt van de rijksoverheid. De decentralisatie van het sociaal domein loopt voor Bloemendaal, net zoals voor veel andere gemeenten in Nederland, uit op een financieel fiasco. Gemeenten zijn verplicht de wet uit te voeren met minder rijksgeld en hebben van de Tweede Kamer geen instrument meegekregen om de lasten te beheersen. Lees verder

 • Bloemendaal Bereikbaar

  17 juli − De VVD wil Bloemendaal bereikbaar houden. Wij zijn daarom verheugd dat de provincie Noord-Holland in haar nieuwe coalitieakkoord aandacht heeft voor de bereikbaarheid van onze regio. Weliswaar is er nog geen zicht op concrete maatregelen, maar er ligt een programma en daarmee een kans om onze wensen naar voren te brengen. Die kansen hebben wij ook in de gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland, die wij als gemeente in 2013 met Haarlem, Zandvoort en Heemstede zijn aangegaan. Lees verder

 • VVD werkt mee aan sociale woningbouw in Vogelenzang

  17 juli − De VVD heeft tijdens de Raad van 4 juli 2019 ingestemd met het plan “Witte Hond” van woningbouwvereniging Brederode om 21 sociale huurwoningen te bouwen aan de Leidsevaart in Vogelenzang. Brederode bouwt op eigen grond en sloopt de bestaande 9 woningen. De toename van het aantal sociale woningen hier moet worden gezien in combinatie met het plan Vitaal Vogelenzang waarin niet is voorzien in sociale huurwoningen. Lees verder

 • Reactie VVD Bloemendaal naar aanleiding van de brief van Integis d.d. 20 mei 2019

  30 mei − De VVD hecht aan een zorgvuldig proces t.a.v. het onderzoek door Integis. De VVD heeft een aantal vervolgvragen aan Integis, ten einde een besluit te kunnen nemen t.a.v. het voortzetten van het onderzoek. Integis heeft aangegeven alleen in een besloten vergadering zaken nader te willen duiden. Daarom heeft de VVD meegewerkt aan het mogelijk maken van zo’n vergadering, in de vorm van een extra besloten commissievergadering. In de beslotenheid zullen wij kunnen doorvragen t.a.v. de bekende belemmeringen en daarna zal de VVD in een openbare vergadering, haar positie duidelijk maken. Lees verder

 • Bericht uit de gemeenteraad van 18 april 2019

  26 april − Bestemmingsplan Dennenheuvel is vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om op het terrein van het voormalig kloostercomplex Euphrasia aan de Dennenweg 83 woningen te bouwen. De strandvlakte op de hoek met de Johan Verhulstweg behoudt de functie van gemeenschapstuin en volkstuin. De Ark gemeenschap blijft op het terrein gevestigd. De VVD-fractie heeft, net als een grote meerderheid van de Raad, voor dit bestemmingsplan gestemd. Er heeft een langdurig participatie traject gelopen, waarbij de buurt vroegtijdig betrokken is. Lees verder

 • VVD vraagt aandacht voor Vaccinaties in Bloemendaal

  25 april − De VVD heeft afgelopen raadsvergadering van 18 april jl. vragen gesteld omtrent de gevolgen voor de volksgezondheid doordat kinderen steeds vaker niet gevaccineerd worden. Lees verder

 • Gemeenteraad geeft duidelijk signaal af.

  24 april − Gemeenteraad geeft duidelijk signaal af: Burgemeester en wethouders van Bloemendaal mogen informatie weigeren aan raadsleden met een beroep op het openbaar belang Lees verder

 • Verkiezingen 20 maart 2019

  19 maart − Martijn Bolkestein, plaats 11, Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2019 Lees verder

 • 250 woningen op Park Vogelenzang in Bennebroek

  18 maart − De gemeenteraad van Bloemendaal heeft 14 maart 2019 een proces van 15 jaar planvorming over de toekomst van het GGZ terrein in Bennebroek afgerond. Dit was nodig omdat het terrein niet meer in zijn geheel nodig is voor de geestelijke gezondheidszorg. Op het terrein komen 250 woningen. Als in de toekomst meer zorgpanden worden gesloopt, bijvoorbeeld op Westerhout, dan kunnen er nog 50 woningen bijkomen. Lees verder

 • Bennebroek krijgt een nieuwe brandweerkazerne

  18 maart − De kazerne van de vrijwillige brandweer in Bennebroek is in slechte staat en voldoet niet aan de eisen die aan een kazerne worden gesteld. Voor goede brandbestrijding en hulpverlening in het zuidelijke deel van de gemeente Bloemendaal en de regio daar omheen is goede huisvesting voor de brandweerpost Bennebroek nodig. De gemeenteraad heeft burgemeester en wethouders op 14 maart 2019 gevraagd om nieuwbouw op de huidige locatie aan de Wilhelminalaan in Bennebroek uit te werken. De nieuwbouw moet binnen drie jaar zijn gerealiseerd. Lees verder

 • Oscar van Lent, Heemstede, kandidaat voor de Eerste Kamer

  11 januari − Mijn naam is Oscar van Lent; ik heb 37 jaar als marineofficier bij Defensie gewerkt. In die periode heb ik verscheidene commando’s over schepen gevoerd en ben veelvuldig internationaal en geopolitiek strategisch actief geweest. Lees verder

 • Rechter Rian Vogels uit Heemstede kandidaat voor de Eerste Kamer

  10 januari − VOOR WERKBARE WETGEVING EN RECHTSSTAAT Lees verder

 • De ledenraadpleging

  21 december − De kandidatenlijsten voor de verkiezingen van het Europees Parlement en de Eerste Kamer in 2019 worden vastgesteld met een ledenraadpleging. Met een ledenraadpleging kan ieder stemgerechtigd lid van de VVD vanuit huis, vanaf werk en zelfs vanuit het buitenland een voorkeur uitspreken over de kandidatenlijst. Lees verder

 • Voorzitterswisseling bestuur netwerk Heemstede- Bloemendaal

  16 november − Tijdens de ALV netwerk Heemstede-Bloemendaal heeft Rob Scholte na drie jaar de voorzittershamer overgedragen aan Eelke van Tienhoven. Lees verder

 • Algemene beschouwingen VVD

  10 november − Algemene beschouwingen VVD, d.d. 8 november 2018 - Bloemendaal in balans - Lees verder

 • VVD steunt plannen Vogelenzang Vitaal

  02 oktober − Vogelenzang krijgt 72 nieuwe woningen, nieuwe sportvelden en een dorpshart. De VVD Bloemendaal is verheugd dat er een plan ligt dat is opgesteld in samenwerking met de inwoners van Vogelenzang en waarvan het resultaat ook de steun heeft van de inwoners. Dit besluit heeft de gemeenteraad op 27 september 2018 genomen, met een grote delegatie van inwoners uit Vogelenzang op de publieke tribune. Lees verder

 • VVD omarmt plannen Vogelenzang Vitaal

  15 september − Vogelenzang krijgt 72 nieuwe woningen, nieuwe sportvelden en een dorpshart. De VVD Bloemendaal is verheugd dat er een plan ligt dat is opgesteld in samenwerking met de inwoners van Vogelenzang en waarvan het resultaat ook de steun heeft van de inwoners. Lees verder

 • Goedbezochte jaarmarkt Bloemendaal

  02 september − Zaterdag 1 september was de Bloemendaalse winkelstraat weer gevuld met allerlei kraampjes. Mensen komen hier al jaren voor de gezelligheid, leuke koopjes en voor een kopje koffie. Lees verder

 • Bloemendaalse Jaarmarkt 2018

  29 augustus − Zaterdag 1 september is er weer de Bloemendaalse Jaarmarkt. Komt u ook langs voor een bakkie bij de VVD-stand? Lees verder

 • Albertine Zoetmulder-Sanders nieuwe fractievoorzitter VVD Bloemendaal

  12 juni − De fractie van de VVD in de gemeente Bloemendaal heeft op maandag 11 juni j.l. Albertine Zoetmulder-Sanders tot nieuwe fractievoorzitter gekozen. Zij volgt Nico Heijink op. Door de herbenoeming als wethouder Financiën is Nico automatisch uit de fractie getreden en moest de VVD-fractie uit haar midden een nieuwe fractievoorzitter kiezen. De fractieleden hebben unaniem voor Albertine gekozen. Lees verder