Nieuws

 • Annulering VVD-evenementen

  16 maart − De VVD volgt zorgvuldig alle ontwikkelingen omtrent de verspreiding van het coronavirus en volgt daarbij de adviezen van het RIVM op. Daarom is besloten om alle VVD-evenementen zowel lokaal, regionaal als landelijk af te gelasten tot ten minste 6 april. We blijven de ontwikkelingen nauw volgen en houden de situatie goed in de gaten. Mocht je naar aanleiding hiervan vragen hebben dan kun je contact opnemen met het Algemeen Secretariaat. Lees verder

 • Politiek Café

  04 maart − Energietransitie, iedereen krijgt ermee te maken. Bedrijven zijn bezig met het ontwikkelen van oplossingen om hun voetafdruk te verkleinen , de overheid neemt maatregelen om de doelen voor 2050 te halen en ook in de privésituatie zijn er vele initiatieven, groot en klein, om een duurzame toekomst te realiseren. Lees verder

 • Politiek Café, Café Sligting, Overveen

  27 januari − Door doelgerichte innovatie en goede coördinatie kunnen de kosten van de energietransitie flink omlaag.(TNO, maart 2019) Lees verder

 • Vinger aan de pols in de regio

  23 december − Voor onze gemeente is de meest belangrijke regiotafel de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Op 1 november was er de MRA raads- en statenledenconferentie. Lees verder

 • Ambtelijke samenwerking met Heemstede

  19 december − De gemeente Bloemendaal werkt bestuurlijk samen met diverse andere gemeenten en overheden op verschillende terreinen omdat regionale samenwerking onontbeerlijk is voor een optimale dienstverlening aan inwoners en bestuurskracht als zelfstandige gemeente. Lees verder

 • Inspraak voor onze inwoners uitgebreid

  18 december − Op verzoek van een groot aantal fracties, waaronder de VVD, zijn de inspraakmogelijkheden uitgebreid. Lees verder

 • Integriteitsmeldingen

  18 december − Tijdens de laatste raadvergadering van 2019 zijn zestien integriteitsmeldingen afgedaan. Lees verder

 • Bestemmingsplan Park Vogelenzang

  18 december − De gemeenteraad heeft op 12 december 2019 het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan Park Vogelenzang vastgesteld. Lees verder

 • Open Fractie maandag 9 december 2019

  09 december − De VVD-fractie Bloemendaal nodigt u uit voor de eerste Open Fractie. Dit is een nieuw initiatief om het voor u gemakkelijk te maken om de zaken die u bezighouden direct met de fractie te bespreken. De fractie vindt het op haar beurt leuk om te horen wat er bij u leeft! Lees verder

 • Algemene beschouwingen - Bloemendaal is het waard om samen voor te knokken.

  07 november − Algemene beschouwingen - Bloemendaal is het waard om samen voor te knokken. Lees verder

 • VVD Bloemendaal steunt investeringen in het spoor tussen Haarlem en Zandvoort

  03 november − De Gemeenteraad van Bloemendaal heeft donderdag 31 oktober 2019 besloten de bijdrage van Bloemendaal aan de upgrade van de treinen naar Zandvoort vrij te geven. Lees verder

 • Politiek café Bloemendaal

  02 oktober − Politiek café Bloemendaal – Mobiliteit, bereikbaarheid en F1 Lees verder

 • Balans is zoek in sociaal domein, ook in Bloemendaal

  17 juli − De taken en verantwoordelijkheden die de gemeente Bloemendaal heeft op het terrein van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning zijn niet meer in balans met de bijdragen die de gemeente ontvangt van de rijksoverheid. De decentralisatie van het sociaal domein loopt voor Bloemendaal, net zoals voor veel andere gemeenten in Nederland, uit op een financieel fiasco. Gemeenten zijn verplicht de wet uit te voeren met minder rijksgeld en hebben van de Tweede Kamer geen instrument meegekregen om de lasten te beheersen. Lees verder

 • Bloemendaal Bereikbaar

  17 juli − De VVD wil Bloemendaal bereikbaar houden. Wij zijn daarom verheugd dat de provincie Noord-Holland in haar nieuwe coalitieakkoord aandacht heeft voor de bereikbaarheid van onze regio. Weliswaar is er nog geen zicht op concrete maatregelen, maar er ligt een programma en daarmee een kans om onze wensen naar voren te brengen. Die kansen hebben wij ook in de gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland, die wij als gemeente in 2013 met Haarlem, Zandvoort en Heemstede zijn aangegaan. Lees verder

 • VVD werkt mee aan sociale woningbouw in Vogelenzang

  17 juli − De VVD heeft tijdens de Raad van 4 juli 2019 ingestemd met het plan “Witte Hond” van woningbouwvereniging Brederode om 21 sociale huurwoningen te bouwen aan de Leidsevaart in Vogelenzang. Brederode bouwt op eigen grond en sloopt de bestaande 9 woningen. De toename van het aantal sociale woningen hier moet worden gezien in combinatie met het plan Vitaal Vogelenzang waarin niet is voorzien in sociale huurwoningen. Lees verder

 • Reactie VVD Bloemendaal naar aanleiding van de brief van Integis d.d. 20 mei 2019

  30 mei − De VVD hecht aan een zorgvuldig proces t.a.v. het onderzoek door Integis. De VVD heeft een aantal vervolgvragen aan Integis, ten einde een besluit te kunnen nemen t.a.v. het voortzetten van het onderzoek. Integis heeft aangegeven alleen in een besloten vergadering zaken nader te willen duiden. Daarom heeft de VVD meegewerkt aan het mogelijk maken van zo’n vergadering, in de vorm van een extra besloten commissievergadering. In de beslotenheid zullen wij kunnen doorvragen t.a.v. de bekende belemmeringen en daarna zal de VVD in een openbare vergadering, haar positie duidelijk maken. Lees verder

 • Bericht uit de gemeenteraad van 18 april 2019

  26 april − Bestemmingsplan Dennenheuvel is vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om op het terrein van het voormalig kloostercomplex Euphrasia aan de Dennenweg 83 woningen te bouwen. De strandvlakte op de hoek met de Johan Verhulstweg behoudt de functie van gemeenschapstuin en volkstuin. De Ark gemeenschap blijft op het terrein gevestigd. De VVD-fractie heeft, net als een grote meerderheid van de Raad, voor dit bestemmingsplan gestemd. Er heeft een langdurig participatie traject gelopen, waarbij de buurt vroegtijdig betrokken is. Lees verder

 • VVD vraagt aandacht voor Vaccinaties in Bloemendaal

  25 april − De VVD heeft afgelopen raadsvergadering van 18 april jl. vragen gesteld omtrent de gevolgen voor de volksgezondheid doordat kinderen steeds vaker niet gevaccineerd worden. Lees verder

 • Gemeenteraad geeft duidelijk signaal af.

  24 april − Gemeenteraad geeft duidelijk signaal af: Burgemeester en wethouders van Bloemendaal mogen informatie weigeren aan raadsleden met een beroep op het openbaar belang Lees verder

 • Verkiezingen 20 maart 2019

  19 maart − Martijn Bolkestein, plaats 11, Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2019 Lees verder