Algemene Beschouwingen 2021, deel twee: Jeugdwet en WMO

Met de invoering van de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning hebben gemeenten er sinds 5 jaar belangrijke taken bij gekregen op het gebied van de jeugdhulpverlening/ bescherming/ reclassering en maatschappelijke ondersteuning. De gedachte van deze decentralisering was dat gemeenten veel dichter bij hun inwoners staan en jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning hierdoor efficiënter kon worden ingezet en met name goedkoper kon worden ingekocht. De verantwoordelijkheid is derhalve verlegd, waarbij het budget substantieel naar beneden is bijgesteld.

Jeugdzorg; wat is het probleem? 

Steeds meer mensen die gebruik gaan maken van jeugdhulpverlening via de gemeente (waardoor er meer kosten worden gemaakt), te lange wachtlijsten bij jeugdhulpverleningsorganisaties waardoor kinderen niet op tijd hulp krijgen en soms zelfs moet worden opgeschaald naar zwaardere hulpverlening. Ook zien wij organisaties die administratief niet op orde zijn waardoor onze gemeente financieel moet bijspringen. Dit zegt niet dat alles mis gaat. Dit zegt wel dat er het nodige aan de hand is. Daarnaast worden wij als raad vaak pas achteraf geïnformeerd, waardoor de gemeenteraad geen grip lijkt te kunnen krijgen.

Wat kunnen we hier concreet aan doen? Kunnen we iets veranderen waardoor we feitelijk de kwaliteit van jeugdzorg kunnen verbeteren terwijl we ook meer grip krijgen op financiën.

We vinden dat we eerst maar eens met elkaar om tafel moeten om inzicht te krijgen in welke hulpverlening verplicht is in het kader van de Jeugdwet, en welke zorg we op dit moment daarbovenop leveren. Waarom doen we dit en kunnen we hiermee positieve effecten verkrijgen voor onze jeugd. Zo ja, dan zetten we hier bewust op in. Zo niet, dan moeten we hiermee misschien wel stoppen. 

Wij zouden graag zien dat het college constant monitort waar de knelpunten zitten en ons hier actiever in betrekt. De contracten worden geëvalueerd, en wij willen inzage in die evaluatie en gekend worden in de wijze waarop er is gecontracteerd. Door nu kritisch te kijken hopen we wat meer grip te krijgen op de financiën en de gemeentelijke belastingen gezonder te maken. Meer regionaal samenwerken/ optrekken is hierin een voorwaarde. Een regionale avond organiseren over de toekomstige aanpak zou hier goed op aansluiten.

In het kader van de WMO willen wij een signaal geven aan Den Haag. Wordt nu de huishoudelijke hulp gefinancierd vanuit de WMO, wij zouden graag zien dat met name deze voorziening waarin 1 miljoen euro omgaat, wordt overgeheveld naar de Bijzondere Bijstand zodat degenen die dat echt niet kunnen betalen, hulp kunnen krijgen door de gemeente gefinancierd.

En natuurlijk zou het ook helpen als mensen hun eigen verantwoordelijkheid zouden willen nemen als ze het wel zelf kunnen opbrengen hulp in te schakelen.

Gezonde jeugdzorg vraagt inzet van ons allemaal. 

Wij zullen dus 3 moties indienen op bovengenoemde punten.

In het derde deel zal Carla ingaan op gezonde samenwerking en gezonde dorpen.