Verslag VVD fractie van de corona periode tot en met het reces

De cyclus van april kwam daardoor stil te liggen. Het college en vooral de burgemeester was druk met de noodmaatregelen voor te bereiden en vast te stellen voor de veiligheidsregio Zuid-Kennemerland, waar we samen met Haarlemmermeer, Heemstede, Haarlem en Zandvoort in zitten. Al snel kwam er de officiële mogelijkheid om als raad digitaal te gaan vergaderen en online een stem uit te brengen. Tot die tijd was dat altijd ten strengste verboden omdat het zichtbaar moet zijn dat een raadslid zelf en zonder invloed van een ander zijn of haar stem uitbrengt. Zonder last of ruggespraak. Om dat toch enigszins te borgen checkt de voorzitter van een digitale vergadering of een raadslid aanwezig is en moet je bij het stemmen zichtbaar en hoorbaar zijn. 

Tijdens de maand zonder officiële vergaderingen is de fractie zelf wel al online gaan vergaderen, via het programma Zoom. We bleken allemaal behoefte te hebben aan de laatste stand van zaken en elkaar even te zien en te horen en te bespreken wat de ontwikkeling van het virus allemaal voor ons en onze achterban betekende. Tijdens die vergaderingen hadden we ook insprekers die inbelden om ons gericht over een bepaald onderwerp te spreken. We kregen daar veel positieve feedback op. De ervaring die we met digitaal vergaderen hebben opgedaan kwam goed van pas in het vervolg.

De eerste officiële vergadering die we digitaal hielden was die van het presidium, de vergadering van fractievoorzitters voorafgaand aan de raadsvergadering van 16 april, net na Pasen. De commissiecyclus hadden we overgeslagen. Mede daarom en omdat we nog geen ervaring hadden met digitaal vergaderen als raad, besloten we in het presidium de politiek gevoelige onderwerpen door te schuiven naar mei in de hoop dat we dan weer live zouden kunnen vergaderen. Maar ook de raad van 28 mei is digitaal gehouden. Wel is de commissie middelen van mei onder voorzitterschap van Rolf Harder al fysiek geweest. Dat was eerst heel spannend en we moesten vooral in de pauze oppassen met de 1,5 m afstand houden! Daarna zijn we ook de fractievergaderingen weer live gaan houden. Deze maand zijn alle commissies weer live en de raadsvergadering was ook weer fysiek. Aangezien er maar 9 raadsleden in de kring kunnen met 1,5 meter, zaten alleen de fractievoorzitters vooraan en de andere raadsleden erachter aan losse tafels. Met 5 fractieleden was dat wel gek, partijen met 1 lid zaten wel vooraan, maar dat krijg je met 9 partijen in een raad van 19 leden. Helaas was het ook nog steeds niet mogelijk publiek in de raadszaal toe te laten. 

 

Nu inhoudelijk. Over de afgelopen periode vindt u op de website 2 artikelen, 1 over de investering in de nieuwe brandweerkazerne in Bennebroek van Wim Brussaard [linkje website]. En een verslag van het proces rondom de plaatsing van statushouders dat de raad al van voor de Corona bezighoudt en dat nog steeds speelt van de hand van Rolf Harder [linkje website].

 

Kadernota 
De afgelopen vergadercyclus stond in het teken van de kadernota. Dit is de nota die de kaders vastlegt voor de komende begroting. Mede door de steeds toenemende kosten tav het sociaal domein en in het bijzonder de jeugdzorg, komt de financiële positie van de gemeente Bloemendaal onder druk te staan. Dit is niet alleen een Bloemendaals probleem, niet voor niets zijn de afgelopen week 300 gemeentes naar Den Haag gegaan om dat punt duidelijk te maken. Daar begon ik ook de bijdrage mee voor de kadernota namens de Vvd. Omdat we de druk op de financiën al aan zagen komen en de schulden niet willen laten toenemen, heeft het college de raad een heel scala aan bezuinigingen voorgesteld. Organisatorisch, op het gebied van het sociaal domein (bibliotheek, Welzijn Bloemendaal en muziekschool) en ten aanzien van groenbeheer, vuilnisophaal, milieustraat en monumenten. Het was een hele uitdaging om als fractie de juiste balans te vinden tussen keuzes in efficiëntie of besluiten iets niet meer te doen, en het behouden van belangrijke voorzieningen. Het mooie is dat de fractie bestaat uit allemaal verschillende individuen met elk een eigen achterban en visie en dat we dus een levendige discussie hebben gehad over wat voor iedereen belangrijk is, waarmee de raad in konden. Uiteindelijk is er een amendement (wijziging op het voorgestelde besluit) aangenomen gesteund door een brede meerderheid van de raad, inclusief de Vvd, waarmee het college in ieder geval richting heeft gekregen voor het opstellen van de begroting. Belangrijke boodschap in het amendement is dat veel zaken nog verder moeten worden uitgezocht en dat draagvlak voor de bezuiniging moet worden gekregen bij de instanties die het moeten ondergaan. Maar het zal nog een hele kluif worden en er zullen pijnlijke keuzes moeten volgen om tot een sluitende begroting te komen in november aanstaande. We hebben de ozb vorig jaar al fors verhoogd, dus dat heeft absoluut niet onze voorkeur om dat weer te moeten doen. We worden alleen wel steeds verder gekort door het Rijk en de uitgaven tav de jeugdzorg blijven toenemen. Hoever moeten we gaan in het verschralen van voorzieningen om dit op te vangen. Dat is een duivelsdilemma. Onze voornemens die in het partijprogramma staan, zullen we natuurlijk in de gaten houden. Keuzes maken in wat we wel en niet of minder doen zal moed vereisen. Natuurlijk kunnen we dit niet alleen en vragen wij u om uw input in het vervolg van deze discussie. 

 

Input geven? Dat kan! 

Heel graag horen we als u vragen of opmerkingen heeft zodat we die mee kunnen nemen in de afwegingen en besluiten die gaan volgen. Ook al is de kadernota nu aangenomen, er zullen nog veel moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. Na het reces proberen we een vorm te vinden om ook live met u in gesprek te gaan door het organiseren van een aantal bijeenkomsten. Daarover zullen wij u via het bestuur verder informeren.

 

Het is een lang verhaal geworden maar hopelijk geeft het een goed doorkijkje in wat we als fractie sinds maart zoal hebben gedaan en hoe wij de hele coronacrisis tot nu toe hebben beleefd. Blijf gezond, en hopelijk tot de eerstvolgende ledenvergadering waarop we elkaar weer live kunnen treffen of een van de bijeenkomsten van de fractie.

 

Volg ons verder via de VVD Website! Daar plaatsen we af en toe een stukje over een belangrijk onderwerp. 

 

Albertine Zoetmulder 

Fractievoorzitter VVD Bloemendaal