Nieuwe Bloemendalers

Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben ontvangen (statushouders) dienen conform het beleid van de Rijksoverheid zo snel mogelijk te verhuizen naar eigen woonruimte. De taak om deze vergunninghouders te huisvesten berust naar rato van het aantal inwoners bij alle gemeenten in Nederland.

Om die reden krijgen gemeenten elk half jaar door het Rijk een taakstelling opgelegd voor het aantal te huisvesten statushouders. Op basis daarvan koppelt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) statushouders aan een gemeente en de gemeente zoekt vervolgens passende woonruimte. 

Ook voor Bloemendaal heeft het COA binnen die taakstelling statushouders gekoppeld. Wij spreken zelf liever niet over statushouders, het zijn door de toewijzing nieuwe Bloemendalers geworden die uiteraard recht hebben op goede (sociale) huisvesting en welkom zijn in onze gemeenschap.

Eind oktober 2019 werd de gemeenteraad verrast door een mededeling van verantwoordelijk wethouder De Roy van Zuidewijn-Rive (CDA) dat de gemeente Bloemendaal fors achterliep op haar taakstelling. De aanleiding van deze mededeling was een brief van de Provincie Noord-Holland met die strekking. Ook bevatte de brief een nadrukkelijke waarschuwing: de gemeente Bloemendaal diende haar verantwoordelijkheid te nemen de achterstanden voor 31 december 2020 weg te werken om een bestuurlijke maatregel van de Provincie te voorkomen. In normale taal: U regelt het of anders doen wij het op uw kosten. 

De voltallige gemeenteraad heeft het college van Burgemeester en Wethouders verzocht zo spoedig mogelijk voorstellen te doen de huisvesting tegen aanvaardbare kosten tijdig te organiseren en oplossingen te bieden die op zoveel mogelijk draagvlak in onze samenleving konden rekenen. 

De VVD heeft hierbij van meet af aan de voorkeur uitgesproken de huisvesting te organiseren via de woningbouwverenigingen die actief zijn binnen onze gemeentegrenzen. Op deze manier kunnen de nieuwe Bloemendalers in al onze kernen de beste kansen krijgen een nieuw leven op te bouwen. Dat onze gemeenschap altijd klaar staat ze daarbij te helpen staat vast, dat hebben wij met elkaar al veel vaker laten zien. 

In de eerste helft van 2020 heeft wethouder De Roy van Zuidewijn-Rive twee geheel andere voorstellen aan de gemeenteraad aangeboden. De eerste betrof een oplossing met tijdelijke flexwoningen op verschillende (kwetsbare) locaties die niet voor woningbouw aangewezen zijn en als tweede optie de samenvoeging van het project 1828 voor jongerenhuisvesting aan de Westelijke Randweg in Overveen en de opvang van de aan ons als gemeente toegewezen statushouders. Tevens was de ontwikkeling van Blekersveld onderdeel van het voorstel.

In beide gevallen ontbrak niet alleen een afgewogen ruimtelijke onderbouwing, tevens ontbrak het afgesproken draagvlak bij onze inwoners, krijgen naar onze overtuiging de nieuwe Bloemendalers niet de meest optimale kansen en zijn de bijbehorende kosten buiten proportioneel hoog gebleken. De gemeenteraad werd daarbovenop in beide gevallen overladen met een zeer negatieve opstelling van onze inwoners die zich volledig overvallen voelden. 

De VVD heeft zich in de gemeenteraad uiterst kritisch uitgelaten over deze plannen van het college. Wat ons betreft passen de plannen in het geheel niet bij wat wij voor ogen hadden bij de opdracht aan het college in december 2019.  

Na verschillende behandelingen in de commissie Samenleving zijn de voorgestelde plannen door een grote meerderheid van de gemeenteraad voorlopig bestempeld als ‘niet rijp voor besluitvorming’. Binnenkort zullen de raadsfracties zich informeel buigen over de vraag waar de oplossingen wel gezocht moeten worden. De inzet voor de VVD Bloemendaal blijft: organiseer de huisvesting via de woningbouwverenigingen in alle kernen in vrijgekomen woningen, gebruik de locatie Dennenheuvel als tijdelijke opvang om de druk op de huisvesting te dempen en investeer in een goede begeleiding van onze nieuwe Bloemendalers om de beste kansen op een succesvolle integratie te borgen.

De VVD Bloemendaal wil graag onderdeel zijn van een verstandige oplossing, tegen zo laag mogelijke kosten en met zoveel mogelijk draagvlak in onze samenleving. We maken ons inmiddels wel zorgen over de tijd die ons nog rest om te voorkomen dat de Provincie ingrijpt. Wij zullen er alles aan doen dat te voorkomen. Het nemen verantwoordelijkheid is voor de VVD Bloemendaal een belangrijke kernwaarde.