Vinger aan de pols in de regio

“Het behoud van de aantrekkelijke en groene woonomgeving is een speerpunt bij beleidsontwikkelingen”, zo stelt het coalitieakkoord. Een niet onbelangrijke uitspraak, want dit vraagt om een vinger aan de pols op die beleidsontwikkelingen, waarvan het voorstadium zich dikwijls afspeelt in de regio. Voor het bewaken van onze lokale belangen is het van belang tijdig aan de regiotafel te zitten. Dit lijkt misschien wat paradoxaal, maar dit besef is gelukkig niet alleen verwoord in het coalitieakkoord, maar ook breed aanwezig bij een groot aantal overige fracties, waaronder de VVD. In de regio vinden wij immers bondgenoten middels een gedeelde regionale overeenstemming op inhoud, gevoelde urgentie en proces.

Voor onze gemeente is de meest belangrijke regiotafel de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Op 1 november was er de MRA raads- en statenledenconferentie. Een overgrote meerderheid van de deelnemers was het ermee eens dat onderwerpen die de gemeente- en provinciegrenzen overstijgen dezelfde inzet verdienen van volksvertegenwoordigers als onderwerpen binnen het eigen gebied. Deze conferentie sloot af met de breed gedeelde uitspraak onder raads- en statenleden: ‘Dat we het samen moeten doen, is helder. Maar het ‘hoe’ mag nu meer worden uitgediept.’ Op diezelfde bijeenkomst werd gelukkig al bekendgemaakt dat de MRA een meer toegankelijke website lanceert.

Kenmerk van de MRA is dat een meer informeel karakter heeft, hetgeen voordelen biedt om onze doelen te bereiken. Als afgeleide van de MRA zijn er kleinere regiotafels voor alleen de regio Zuid-Kennemerland of in samenwerking met een andere regio bijv. de IJmond. Centraal staat dan de vraag hoe wij ons onderling verhouden en hoe wij vervolgens ons gezamenlijk (gaan) verhouden tot de MRA. Dit is een zoektocht met vallen en opstaan, want het vinden van bondgenoten gebeurt werkenderwijs en innovatieslagen moeten worden gemaakt.

Bij de regiotafel Zuid-Kennemerland is de betrokkenheid van raadsleden vanaf de zomer 2018 een feit middels gemeenschappelijke radenbijeenkomsten. Hier zijn verkennende gesprekken gevoerd over een op te stellen Zuid-Kennemeragenda en op hieraan gerelateerde actueel thematische onderwerpen, zoals mobiliteit of energietransitie. Er is sinds kort een werkroep geformeerd - bestaande uit één afgevaardigd raadslid per gemeente- die het hoe-vraagstuk in 2020 verder met elkaar gaat uitdiepen.  In november j.l. is in het presidium ondergetekende naar voren geschoven om de raad van Bloemendaal te vertegenwoordigen.

Het slimme samenspel tussen de regiotafel(s) en onze lokale besluitvorming zal een terugkerend thema zijn. Onmiskenbaar is dat deelname aan de regiotafel(s) verbindend werkt en ruimte laat voor soms wisselende bondgenoten. Juist op deze wijze worden onze lokale belangen sterker gepositioneerd. Wij nodigen u van harte uit om mee te denken en met ons alert te blijven. De Bloemendaalse VVD-fractie zegt: Vinger aan de pols in de regio!