Ambtelijke samenwerking met Heemstede

De gemeenten Heemstede en Bloemendaal zijn zelfstandige gemeenten en willen dat blijven. De gemeenten werken bestuurlijk samen met diverse andere gemeenten en overheden op verschillende terreinen omdat regionale samenwerking onontbeerlijk is voor een optimale dienstverlening aan inwoners en bestuurskracht als zelfstandige gemeente.

Sinds 2013 is de gemeente Bloemendaal gestart met een ambtelijke samenwerking met de gemeente Heemstede. De hoofddoelstellingen waren: het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, het verminderen van de kwetsbaarheid en het verhogen van de efficiency om kwaliteitsverbetering te realiseren. De samenwerking heeft zich vooral gericht op de afdelingen bedrijfsvoering en is praktisch van aard. De raad is de afgelopen jaren geïnformeerd door middel van voortgangsrapportages.

Je zou kunnen stellen dat de samenwerking sindsdien organisch verder gegroeid is. Maar meer en meer misten we toch een duidelijke basis die ten grondslag lag aan de samenwerking. Vandaar ontstond de behoefte aan het alsnog vaststellen van een duidelijk kader voor de samenwerking. Het kader dat daarop is opgesteld nalv input van beide raden, is veelomvattend en geeft eigenlijk de bouwstenen voor de samenwerking. De raad van Bloemendaal heeft in de raadsvergadering van december jl. dit kader vastgesteld in grote meerderheid en staat dus achter de samenwerking.

De VVD Bloemendaal is ervan overtuigd dat de samenwerking in het belang is van beide gemeenten en heeft dus voor het kader gestemd. Een kader dat de samenwerking verder afbakent en bestendigt. Ook al werken we al langer samen, we zijn er nog niet, er moet nog veel gebeuren. Helaas is de gemeenteraad van Heemstede nog niet zover dat ze het kader kunnen vaststellen. Dit zal pas gebeuren in maart 2020. In de tussentijd zullen we als VVD-fractie Bloemendaal met VVD Heemstede het gesprek aangaan maar ook als gemeenteraad van Bloemendaal zullen we met diverse gemeenteraadsleden in Heemstede gesprekken voeren over de voordelen van de samenwerking en proberen eventuele zorgen weg te nemen. Zo nodig kan het kader dan nog worden aangepast.