Bestemmingsplan Park Vogelenzang

De gemeenteraad heeft op 12 december 2019 het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan Park Vogelenzang vastgesteld.

Het bestemmingspIan maakt de bouw van 250 woningen in Bennebroek mogelijk. Als in de toekomst meer zorgpanden worden gesloopt, bijvoorbeeld op Westerhout, dan kunnen er nog 50 woningen bijkomen. In maart 2019 stelde de Raad al het ontwerpplan vast. Op het ontwerp bestemmingsplan zijn 10 reacties gekomen. Deze hebben geleid tot enkele technische aanpassingen. De portefeuillehouder, Nico Heijink (VVD), heeft in de tussentijd extra onderzoek laten verrichten naar de stikstofdepositie op het duingebied. Het onderzoek heeft opgeleverd dat de stikstofdepositie op het duingebied niet toeneemt. Hierdoor was er geen beletsel om het bestemmingplan vast te stellen. Het debat in de Raad van 12 december spitste zich toe op de 50 extra woningen in de toekomst. Een aantal partijen wilde een besluit hierover naar de toekomst schuiven. De VVD heeft bij het handhaven van de wijzigingsbevoegdheid voor de 50 woningen zwaar laten wegen dat de inbedding in de parkachtige omgeving nu gewaarborgd is en dat voor iedereen helder is wat er nog mogelijk is. Vooruitschuiven biedt geen garantie op een beter besluit in de toekomst. Zie verder het bericht van maart 2019.