Algemene beschouwingen - Bloemendaal is het waard om samen voor te knokken.

Geachte collega’s, geacht college, geachte luisteraars in en buiten het gemeentehuis,

De VVD in Bloemendaal is trots op onze inwoners, ondernemers en instellingen. In al onze kernen, met in iedere kern haar eigen kwaliteiten en identiteit, is het uitstekend toeven. Dat gaat niet vanzelf, iedereen draagt daar zijn of haar eigen steentje aan bij. Als VVD-fractie en als gemeente Bloemendaal willen wij daar onderdeel van zijn en blijven, midden in de samenleving en dienstbaar aan de gemeenschap als geheel.

Bloemendaal is het waard om voor te knokken met elkaar!

Wij worden als volksvertegenwoordigers met grote regelmaat aangesproken. Over wat er goed gaat en over wat er beter kan, over kleine zaken en over zaken die grotere impact hebben op onze gemeenschap. Ook worden wij nadrukkelijk aangesproken op de beeldvorming die ontstaan is over de bestuurlijke verhoudingen in Bloemendaal.

Steeds vaker vragen betrokken inwoners bezorgd of wij het als volksvertegenwoordigers nog wel volhouden in de gemeente. Of wij nog de energie kunnen opbrengen om de gemeente en haar gemeenschap naar behoren van dienst te kunnen zijn. Of wij hulp nodig hebben, of zorgelijker, of de gemeente maar beter opgeheven kan worden.

Geachte Bloemendalers in alle kernen: het gaat goed met de gemeente Bloemendaal. Ja, er kunnen altijd zaken beter. Ja, het is soms ingewikkeld keuzes te moeten maken. Zeker wanneer wij keuzes moeten maken waar niet iedereen achter kan staan. Ja, het is nog altijd dankbaar werk om verantwoordelijkheid te mogen nemen. En het gaat goedkomen in Bloemendaal, het gaat goedkomen omdat wij het samen doen.

Daar hebben wij het als raadsleden ook over met de schoolkinderen uit groep 7 en 8 tijdens één van onze leukste activiteiten: het project raadslid in de klas. Daar vertellen wij de kinderen dat democratie alleen werkt als iedereen meedoet.

Dat is precies wat er nu in de gemeente Bloemendaal gebeurt. Het grootste deel van de gemeenteraad werkt op een respectvolle, positieve en constructieve manier met elkaar samen, ieder met eigen overtuigingen en uitgangspunten. Binnen de coalitiepartijen maar zeker ook daarbuiten. Er is geen enkele partij die het hier voor het zeggen heeft en besluiten worden genomen met wisselende meerderheden.

En zo hoort het ook, dat doet niet alleen recht aan de diverse achterbannen maar doet ook recht aan de Bloemendaalse samenleving als geheel. Uiteraard zou de VVD-fractie graag zien dat de gehele raad op die manier met elkaar werken wil. Dat lijkt helaas een utopie maar is wel iets waar wij graag op in blijven zetten.

Niet alleen de gemeenteraad is een belangrijk podium om samen te werken, dat geldt uiteraard ook voor de samenwerking met en binnen het college van Burgemeester & Wethouders, de samenwerking met de ambtelijke organisatie en de samenwerking met andere gemeenten, provincies en het Rijk.

Beste Bloemendalers: er wordt goed samengewerkt, in alle geledingen.

In alle kernen is het juist daardoor goed toeven. Het woongenot wordt immers in belangrijke mate gestimuleerd door zuinig te zijn op onze zeer groene omgeving, door in te zetten op veiligheid, door een zo goed mogelijke bereikbaarheid, door goede voorzieningen in de meest brede zin en door zorg voor elkaar.

Dit bereiken wij niet alleen door goed samen te werken binnen de overheid, dit lukt ook door de enorme vrijwillige inzet van inwoners en bijdragen door ondernemers. Dit laatste wordt nogal eens over het hoofd gezien en wij bedanken dan ook alle betrokken Bloemendalers voor alle inbreng die geleverd wordt.

De VVD Bloemendaal voelt zich verantwoordelijk om het woongenot positief te blijven stimuleren vanuit onze bestuurlijke rol. Hiervoor is bestuurlijke rust, reinheid en regelmaat randvoorwaardelijk.

De VVD Bloemendaal zal in onze gemeente altijd verantwoordelijkheid blijven nemen voor die bestuurlijke randvoorwaarden en altijd verantwoordelijkheid nemen voor goed bestuur. Dat doen wij niet alleen omdat die verantwoordelijkheden in ons DNA zitten, dat doen wij vooral ook omdat het de moeite waard is in het belang van onze gemeenschap. Ook als het moeilijk is. Juist als het moeilijk is.

Dat het momenteel best moeilijk is staat vast, ons woongenot staat onder druk. Niet alleen in de gemeente Bloemendaal, dat geldt voor alle 355 gemeenten in het land. De kranten staan vol met gemeente besturen die aan de noodklok trekken. Gemeenten namen in de afgelopen jaren veel verantwoordelijkheden over van het Rijk. Dat ging vaak gepaard met forse bezuinigingen, met name bij de zorgtaken in het sociaal domein en de jeugdzorg in het bijzonder.

Als het Rijk niet of niet voldoende in beweging komt, en daar lijkt het een beetje op, zijn wij als gemeenten gedwongen tot pijnlijke keuzes. Gaan we bezuinigen op onderhoud, stellen we investeringen uit of moeten we voorzieningen afknijpen om de stijgende kosten te betalen? Ook in onze gemeente gaan we dat gesprek met elkaar aan. In de eerste maanden van volgend jaar gaat de gemeenteraad een kerntakendiscussie voeren.

Voor de VVD-fractie is dit aanleiding onze kernen in te gaan. Wij willen graag de inwoners, ondernemers en instellingen betrekken bij de oplossingen van morgen. Niettemin roepen wij alle landelijk vertegenwoordigde fracties in de raad en het college op samen met ons en de andere gemeenten in het land een helder geluid te blijven afgeven in Den Haag: “Kom op met extra geld voor gemeenten, dit gaat zo niet langer, dit gaat ten koste van teveel, dit gaat ten koste van ons aller woongenot.”

De kerntakendiscussie die wij gaan voeren heeft geleid tot een redelijk beleidsarme kadernota en daarmee een redelijk beleidsarme begroting 2020 die nu voor ligt. Dit is een nadrukkelijke keuze geweest van de gemeenteraad en wij bedanken het college en ambtelijke organisatie voor de voorbereidingen, de overzichtelijke presentatie en suggesties in de vorm van nieuwe voorstellen, om te komen tot een sluitende begroting.

Zoals eerder aangekondigd in de commissies steunen wij deze aanpak met de bijbehorende voorstellen met uitzondering van de alternatieve voorstellen. Wij beseffen terdege dat de belangrijkste en ongetwijfeld lastigste discussie hierdoor nu niet gevoerd zal worden maar verplaatst is naar de kerntakendiscussie. Dat wordt het moment om zaken goed tegen elkaar af te wegen en de noodzakelijke keuzes te maken.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij met elkaar, met betrokken bestuurders, onze ambtenaren, onze inwoners, ondernemers en instellingen tot gedragen oplossingen kunnen komen. Oplossingen in het belang van ons te koesteren woongenot. Oplossingen in het belang van ons allemaal. Oplossingen waarmee we Bloemendaal ook voor de toekomst zelfstandig houden.

Dank u wel.


Uitgesproken door Albertine Zoetmulder, fractievoorzitter VVD, op 7 november 2019