VVD Bloemendaal steunt investeringen in het spoor tussen Haarlem en Zandvoort

De overlast voor aanwonenden mag niet of nauwelijks toenemen. De VVD Bloemendaal staat achter de upgrade van het spoor. Een goede spoorverbinding is essentieel om de kust bereikbaar te houden en de verkeersoverlast in Overveen enigszins te kanaliseren. Zij heeft voor de bijdrage gestemd omdat de wethouder Wijkhuizen tevens kon aangeven dat de overlast voor omwonenden niet of nauwelijks gaat toenemen. Daarom komt er een gedegen onderzoek en nadat de resultaten bekend zijn zal onder regie van de regio met de aanwonenden in overleg worden getreden over mitigerende maatregelen die effectief en efficiënt zijn. Dit staat los van de normen van ProRail. Voor de financiering is hulp uit de regio, uit het gemeenschappelijke fonds, toegezegd. Dit is voor de VVD heel belangrijk.

De bereikbaarheid naar de kust laat al decennia te wensen over. Het autoverkeer zoekt zijn weg door de kernen van Overveen (en Aerdenhout). Een by-pass ten zuiden van de kern Overveen zit er niet in. Bij de begroting vragen wij daarom aandacht voor de route Julianalaan – Militairenweg – Zeeweg.

Het betekent dat wij moeten inzetten op andere manieren om het verkeer door Overveen te beteugelen: De VVD is van mening dat alleen door in te zetten op alle vervoersmiddelen: auto, fiets, bus en trein, de overlast van verkeer enigszins kan worden beteugeld. Om een goede verkeersafwikkeling te krijgen bij evenementen geldt dit principe ook: alle middelen inzetten en de pijn verdelen over de dorpen.

31 oktober jl. heeft de raad van Bloemendaal besloten om te investeren in het verbeteren van het spoor. Wij steunen van harte de investeringen die nodig zijn om de trein in de zomermaanden vaker te laten rijden tussen Haarlem en Zandvoort. Een dienstregeling van 2 x 6 treinen is een volwaardig treinproduct. Meer mensen hebben dan een echt alternatief voor de auto.

Voor onze inwoners langs het spoor in Overveen is dit niet per se leuk. Juist in de zomermaanden zitten onze inwoners graag in hun tuin. Op de informatieavond, de maandag voorafgaand aan de raad heeft ProRail aangegeven dat de hinder binnen de wettelijke normen blijft. Er werd duidelijk dat er daarmee een groot gat zou ontstaan tussen wat nodig is volgens de Nederlandse wetgeving en de door de inwoners ervaren hinder. Dat gegeven maakte de VVD zeer ongerust.

De VVD is daarom nu verheugd dat er los van de normen van ProRail, een geluidonderzoek zal worden opgestart door de Omgevingsdienst IJmond in opdracht van de Stuurgroep Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. Er zal eerst een nulmeting worden gedaan en daarna nog metingen tijdens het F1 weekend en tijdens de zomerdienstregeling van 2x6 treinen om goed in beeld te krijgen wat de situatie is. Onder regie van de regionale stuurgroep zal er met de bewoners worden gesproken over de resultaten. Uitgaande van de raadsbrede motie van 5 september jl wordt in overleg getreden met de aanwonenden aan het spoor over het onderzoek en wordt op basis van de uitkomsten bepaald welke maatregelen het meest effectief en efficiënt zijn.

Financiering

Dezelfde regionale stuurgroep heeft uitgesproken deze maatregelen dan mede te financieren uit het Regionale Mobiliteitsfonds. Dat laatste is voor de VVD essentieel. De gemeente Bloemendaal heeft de F1 zelf niet in haar begroting staan. We hebben de OZB vorig jaar al verhoogd en dat deed pijn.

Ook de gedeputeerde leefbaarheid van de provincie heeft zijn hulp aangeboden. En last but not least heeft ook Zandvoort in een brief aan het college van Bloemendaal haar betrokkenheid bij het belang van Bloemendaal duidelijk gemaakt en haar medewerking toegezegd om via het regiofonds geld vrij te maken voor mitigerende maatregelen voor de overlast binnen de gemeente Bloemendaal.

 

Extra treinen voor de F1 en mobiliteitsplan

Bovenop dit besluit voor de upgrade van het spoor die de extra treinen in de zomermaanden mogelijk maakt, speelt de inzet van extra treinen ten behoeve van grote evenementen. Actueel is de Formule 1 race begin mei 2020.

Dit evenement wordt een uitdaging en vraagt om een mobiliteitsplan voor alle modaliteiten: auto, openbaar vervoer, fiets, veiligheid. De NS heeft aangeboden dan drie dagen lang met 20 treinen te gaan rijden: 10 heen en 10 terug. Het is in ons aller belang dat de verkeersstromen beheersbaar blijven. De inzet van die extra treinen is daarom essentieel.

Dit mobiliteitsplan hebben we nog niet gezien, daar moet snel helderheid over komen. Zodra dat voorhanden is zullen we het als fractie bestuderen en toetsen aan onze belangen. We kunnen nu alvast aangeven dat we ook hier op begrip rekenen van de regio om ook de overlast van de verkeersstromen en andere effecten voor Bloemendaal, Overveen en Aerdenhout zo draaglijk mogelijk te maken.

Overveen is een prachtig dorp met een kleine schaal waar het goed en rustig wonen is, en dat moet vooral zo blijven.

Albertine Zoetmulder

Fractievoorzitter VVD