Balans is zoek in sociaal domein, ook in Bloemendaal

De verantwoordelijk CDA minister Hugo de Jonge heeft inmiddels wel extra geld toegezegd, maar dat is onvoldoende om tegemoet te komen aan de toegenomen vraag naar voorzieningen en minder dan vanuit Den Haag is gekort op bijdragen. De tekorten op de jeugdzorg waren al bekend. Daar is vanaf 1 januari jl. de invoering van één abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen in de wet maatschappelijke ondersteuning bijgekomen. Vanaf 1 januari is er een tarief van € 17,50 per vier weken voor het gebruik van deze voorzieningen. Eerder bracht de gemeente hogere bijdragen in rekening. Dat mag niet meer. De lage kosten zorgen bovendien voor een toename van de vraag naar deze voorzieningen. Bij elkaar gaat het om een tegenvaller van € 1 miljoen op de jeugdzorg en € 600.000 op de Wmo taken.

De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd een kerntakendiscussie voor te bereiden, met als kanttekening dat een nieuwe verhoging van de onroerend zaak belasting (OZB) niet wenselijk is. De ombuigingsvoorstellen zullen vooral van de beide vakwethouders De Roy van Zuidewijn-Rive en Wijkhuisen moeten komen. Aan onze wethouder financiën Nico Heijink de taak om dit proces te coördineren.