Reactie VVD Bloemendaal naar aanleiding van de brief van Integis d.d. 20 mei 2019

Wij hebben kennisgenomen van het tussenrapport van Integis d.d. 10 april 2019 en zijn van mening dat er binnen onze Raad een constructieve dialoog gevoerd moet worden over de voortgang van het onderzoek met Integis. In het tussenrapport is te lezen wie wel en niet hebben meegewerkt aan het onderzoek. Uit het rapport blijkt verder dat Integis een aantal obstakels ziet om verder te kunnen gaan met het onderzoek.

VVD Bloemendaal tijdens raadsvergadering van 6 mei 2019

Met veel verbazing hebben wij ook kennisgenomen van de brief d.d. 3 mei 2019 van Integis als aanvulling op het tussenrapport met de bevindingen van Integis, over de periode 10 april tot en met 3 mei, als ook uitingen op sociale media over het onderzoeksproces:

·         Verbazing over de handelswijze van bepaalde raadsleden en andere belanghebbenden in het dossier Elswoutshoek. Wij voelen ons gegeneerd over de wijze waarop door sommigen binnen onze raad gehandeld wordt. Wij ervaren deze handelingen als verre van constructief.

·         Wij zijn verontwaardigd over de wijze waarop onze burgemeester door deze raadsleden en belanghebbenden negatief in het proces getrokken wordt.

  

De obstakels willen wij graag met Integis bespreken, alvorens een beslissing te kunnen nemen over het voortzetten van het onderzoek. De raad heeft op 6 mei jl. besloten om Integis te vragen wat er nodig is om het onderzoek voort te zetten en af te ronden. Integis heeft dat nu aangegeven in de brief van 20 mei j.l. 

 

De achtergrond van het Integis-onderzoek

·         Basis is de wens van onze burgemeester om tot een oplossing te komen inzake Elswoutshoek;

·         Dit is overgenomen door ons als Raad. Het voorstel om tot een onderzoek te komen werd raadsbreed gedragen;

·         Onderzoeksvragen zijn geformuleerd welke door de meerderheid binnen de Raad zijn ondersteund;

·         Integis is aangewezen als de beste kandidaat om het onderzoek te doen; Integis staat bekend als een professioneel, volstrekt onafhankelijk en gerenommeerd onderzoeksbureau.

Het doel van het onderzoek is om voor eens en altijd een streep te kunnen zetten onder het dossier EWH en te werken aan een oplossing. De VVD hecht aan waarheidsvinding en duidelijkheid. En het onderzoek moet rust brengen zodat de gemeente weer vooral bezig kan zijn met het besturen van Bloemendaal en het toekomst bestendig maken.

 

 

Albertine Zoetmulder, fractievoorzitter VVD Bloemendaal