Bericht uit de gemeenteraad van 18 april 2019

Voormalig gemeentekantoor Brouwerskolkweg 2 krijgt woonbestemming. Het bestemmingsplan maakt dat de bouw van 10 woningen in en rond het voormalig kantoor van publieke werken mogelijk wordt. De gemeenteraad heeft het plan met algemene stemmen vastgesteld. Het pand werd overbodig toen alle gemeentelijke functies werden gehuisvest in het vernieuwde gemeentehuis aan de Bloemendaalseweg. De VVD-fractie is zeer content met de wijze van de verkoop en de participatie met de directe omgeving.

Elswoutshoek

Op 8 maart 2018 heeft de gemeenteraad het ruimtelijk kader vastgesteld voor Elswoutshoek. Daarna heeft de eigenaar een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor de bouw van een stal en schuur van in totaal 250m2 die in strijd is met zowel het geldende bestemmingsplan als met het door de Raad op 8 maart 2018 vastgestelde ruimtelijke kader. De gemeenteraad heeft daarom besloten een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) te weigeren. De aanvraag om een omgevingsvergunning te verlenen zal nu door B&W definitief worden geweigerd. Dit besluit is genomen met 17 stemmen voor en 1 stem tegen.

 

Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022

Het vaststellen van een beleidsplan volgt uit de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het plan beoogt richting te geven aan de door college en raad te nemen beslissingen in de komende 4 jaar. Onderwerpen betreffen beleidsvoornemens op het gebied van preventie, jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en (uitvoering van) de Participatiewet en de samenhang daartussen. De adviezen van de WMO Raad zijn meegenomen.

De VVD heeft zich uitgesproken voor het plan. Het plan biedt een goed kader voor het beleid dat op de afzonderlijke terreinen de komende jaren wordt uitgewerkt.

 

Wij als VVD hebben daarbij de kans gehad om veel input te geven, en dat hebben we dan ook gedaan. De paragraaf jeugdzorg is aangepast op basis van onze input. Vooral preventie van zorg en het inzetten van schoolcoaches vinden we belangrijk. Dit zien we terug in het beleidsplan.

Wij hebben wel onze zorgen uitgesproken over de ontwikkeling van de jeugdzorg, zowel wat betreft de kwaliteit van de zorg als de onbeheersbare toename van de kosten. Dit laatste is overigens een vraagstuk voor bijna alle gemeenten in Nederland. Het heeft inmiddels de aandacht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

 

Outsourcing van de ICT door Bloemendaal en Heemstede

De ICT-systemen staan nu nog in het gemeentehuis en zijn in beheer bij de ambtelijke organisatie via een gemeenschappelijke regeling van Heemstede en Bloemendaal. Het personeelsbestand op de afdeling ICT bestond de afgelopen jaren voor 60% uit externe inhuur. Dit heeft geleid tot substantiƫle meerkosten in de exploitatie. Omdat naast extra kosten ook de beschikbaarheid, het niveau van technische kennis en de personele kwetsbaarheid in het geding is, is outsourcing van ICT beheer taken onontkoombaar. Tevens zijn de bestaande systemen na 5 jaar afgeschreven en aan vervanging toe. Daarom is besloten het geheel te outsourcen. Uit de aanbestedingsprocedure wordt de opdracht voor het beheer van de ICT nu gegund aan de partij met de beste prijs/kwaliteitverhouding. Een logische keuze die de VVD van harte heeft onderschreven.