Gemeenteraad geeft duidelijk signaal af.

De VVD heeft een verbindende rol gespeeld bij de aanname van een belangrijke motie tijdens de raadsvergadering van 18 april jl. Met de motie wordt verduidelijkt wanneer het college van B&W de raad geen informatie hoeft te geven, indien naar haar mening het openbaar belang zich daartegen verzet. De gemeenteraad heeft de motie aangenomen met 15 van de 17 aanwezige stemmen, en met 6 van de 8 partijen verenigd. Hiermee geven we het college een zetje in de rug, dat ze niet altijd maar alle vragen van raadsleden hoeven te beantwoorden, zodat ze zich weer volledig kan richten op het besturen van onze mooie gemeente Bloemendaal.

 Het afgelopen jaar is er een trend ontstaan van steeds meer vragen stellen aan het college van B&W. Op zich lijkt daar niets mis mee. Het recht om vragen te stellen is immers een grondrecht van de gemeenteraad, om de controlerende taak op het bestuur uit te kunnen oefenen. Dit is geregeld in art. 169 van de Gemeentewet. Maar het valt op dat de vragen van een beperkt aantal raadsleden komt en niet altijd dienen om het college te controleren. Steeds vaker worden ook vragen gesteld die ogenschijnlijk een persoonlijk doel dienen. Bovendien gaan steeds meer vragen over het handelen van ambtenaren, terwijl raadsleden het bestuur controleren, en niet de ambtenaren rechtstreeks.

Dit liep de spuigaten uit en de VVD vindt dat onaanvaardbaar. Om daar paal en perk aan te stellen heeft de VVD met CDA een motie voorbereid en een andere motie van VDB gesteund. De gemeenteraad heeft in haar vergadering, bijeen op 18 april jl, een duidelijk signaal aan het college gegeven door de 2 moties aan te nemen. De motie van de VVD en CDA werd mede ingediend door GroenLinks, D66, VDB en PvdA. De moties geven beide een nadere inkleuring van de uitzonderingsgrond, het openbaar belang, uit art 169 in lid 3 van de Gemeentewet, op basis waarvan het college niet altijd alle gevraagde informatie hoeft te verstrekken. Natuurlijk geldt alles wat is bepaald in de moties alleen voor zover dit is toegestaan binnen de grenzen van de wet.

Achtergrond moties:

Motie 1, op initiatief van VVD en CDA, en mede ingediend door GroenLinks, D66, VDB en PvdA, verduidelijkt het begrip openbaar belang uit artikel 169 lid 3 van de Gemeentewet. Het college van B&W mag weigeren om informatie te verstrekken aan een raadslid dat bijvoorbeeld een geding heeft lopen bij een rechterlijke instantie tegen de gemeente Bloemendaal, of een ander persoonlijk belang heeft bij de gevraagde informatie. Daarnaast kan B&W besluiten de termijn om informatie te verstrekken te verlengen, om tegen te gaan dat een verzoek van een individueel raadslid een onevenredig beslag legt op de gemeentelijke organisatie. B&W moeten wel steeds de reden toelichten, en de gemeenteraad heeft het laatste woord en zal in meerderheid beslissen over een afwijzing van informatie. 

 

Motie 2, op initiatief van VDB, werd aangenomen met steun van VVD en CDA, maar helaas zonder collegepartij D66 en andere oppositiepartijen. HvB had op moment van stemming de raadszaal al verlaten. De motie vraagt B&W om maatregelen te nemen om de ontwrichtende en kostenverhogende gevolgen van ongerechtvaardigde verzoeken om inlichtingen van individuele raadsleden tegen te gaan. Het ziet er daarbij vooral op toe dat alleen de informatie die een raadslid nodig heeft voor zijn controlerende taak van het bestuur, hoeft te worden gegeven. En dus niet alle voorbereidende drafts en afwegingen van ambtenaren en collegeleden.

Wij hopen met de hele VVD fractie en versterkt door de samenwerking met andere partijen, dat het college zich weer volledig kan gaan richten op het besturen en het maken van nieuw beleid. Dat acht de VVD veel nuttiger dan te verzanden in een stroom van vragen die het openbaar belang niet dient.

 

Albertine Zoetmulder

Fractievoorzitter VVD Bloemendaal