Algemene beschouwingen VVD

Bloemendalers, geacht college, raad en inwoners, Lang zat ik in deze raad als raadslid voor de VVD. Nu zit ik hier als fractievoorzitter van de VVD. Ik ben trots dat ik hier mag zitten met zo’n gevarieerd team. Ook ben ik trots dat de inwoners van Bloemendaal ons het vertrouwen hebben gegeven met zo’n grote fractie door te mogen gaan. Vertrouwen heb ik, en wij allemaal, in ons college. Vertrouwen dat daar vakmensen zitten die enkel maar het beste met onze gemeente voor hebben. Vertrouwen hebben wij ook in onze burgemeester die nu ruim een jaar bij ons is, en echt de burgemeester van Bloemendaal is geworden. Vertrouwen hebben wij ook in de ambtenaren die zich elke dag met verve inzetten voor onze gemeente. De VVD wil ook deze periode haar verantwoordelijkheid nemen onze gemeente mede te besturen. Dat kan zij niet alleen. Dit doen wij samen met onze coalitiepartijen, D66 en CDA, maar ook de gehele raad speelt hierin voor ons een belangrijke rol. Een goede wisselwerking met het nieuwe college achten wij van cruciaal belang.

De raad is voor iets meer dan de helft vernieuwd. Er is een nieuwe dynamiek ontstaan. Er is veel kwaliteit bij gekomen. Dit is een groot goed voor onze gemeente. Dit betekent een versterking van het bestuur voor onze prachtige, en hierdoor ook krachtige gemeente.

De gemeente Bloemendaal is een atypische gemeente. Niet met één hart maar met vijf dorpen, sommigen ver uit elkaar, ieder met hun eigen identiteit. Maar ook 5 kernen, met behoeften die niet zoveel van elkaar verschillen. Alle inwoners hebben immers basisbehoeften, we willen allemaal dat ons afval tijdig wordt opgehaald, dat onze riolering goed doorstroomt, dat we bereikbaar zijn en dus niet opgesloten zitten op ons groene eiland…


Wij willen naar een nog krachtigere gemeente, wat betekent dat voor de VVD:

Wonen en groen in balans

Wonen en groen in balans betekent dat we heel kritisch kijken naar de plekkenwaar we nog kunnen bouwen en wat we daar willen  bouwen. Bloemendaal is een groene gemeente, Bloemendaal blijft een groene gemeente. Wonen en groen in balans betekent ook dat wij secuur kijken naar ons afvalbeleid. Immers met ons afval belasten we groen enorm. Hoe kunnen we inwoners hiervan bewust maken en een afvalbeleid creëren dat helpt de wereld een beetje beter te maken, maar ook inwoners te laten profiteren van een beter en makkelijker systeem.

En niet alleen afval heeft zo zijn effecten. Dit geldt ook voor de energietransitie die wij moeten gaan maken. Dit betekent niet dat wij voor een kerncentrale zijn in de Kennemerduinen, wel dat we met een open blik willen kijken naar haalbare oplossingen. En als liberale partij willen wij vanaf het begin bewaken dat er keuzes komen, binnen de mogelijkheden die er zijn. We staan nog maar aan het begin vandeze transitie, maar zullen alle zeilen bij moeten  zetten om de opgave te halen en dat nemen wij heel serieus.

Trots zijn we op die inwoners die al van start zijn gegaan met het isoleren van hun huis, of de installatie van bv zonnepanelen en/of warmtepompen. Graag leren wij ook van deze ervaringen.

Bloemendaal heeft nog een belangrijke opgave: de goede implementatie van de Omgevingswet. Dit wordt een grote uitdaging, om deze zo uit te voeren dat deze past bij wat wij in Bloemendaal willen behouden. Het goed regelen van de participatie met inwoners en stakeholders heeft daarin een belangrijke rol.


Onze inwoners in balans

Niet alleen groen in balans, ook voor onze inwoners geldt dat deze in balans moeten zijn. Onze gemeente bestaat uit onze inwoners, ruim 23.000 mensen, voor wie wij er stuk voor stuk moeten zijn, jong, oud, arm en rijk. De VVD vindt het belangrijk dat alle inwoners hun balans kunnen vinden. Zij gaat als liberale partij uit van ieders eigen kracht, maar daar waar dat uit balans is, moeten er vangnetten zijn. Hoe omgaan met deze balans? Om maar een paar belangrijke onderwerpen te noemen:

Wij hebben oog voor de behoeften van onze ouderen, wij hechten aan het feit dat de jeugdzorg steviger verankerd wordt, en wij willen dat er maatregelen genomen worden tegen jeugdarmoede.

Een ander heel belangrijk thema is veiligheid: inwoners veilig laten zijn in huis, buiten, maar ook in het verkeer. Het gevoel van veiligheid is iets anders dan de werkelijke veiligheid van onze inwoners. Beide hebben onze aandacht en zijn terug te vinden in de begroting. Je bent ook in balans indien je je gemakkelijk in en uit de gemeente kunt bewegen.

Veel van onze inwoners werken buiten de gemeente en ondervinden iedere dag lange reistijden. Iedereen heeft wel wat beters te doen dan in de file te staan. VVD heeft oog voor Provinciale oplossingen en wil daarnaast de MRA inzetten om een krachtige vuist te kunnen maken en om tot concrete oplossingen te komen.

Scholen in balans: In nauw overleg met schoolbesturen is een Integraal Huisvesting Plan opgesteld met daarin alle wensen voor de verbetering en verduurzaming van onze schoolgebouwen. Het plan is goed, maar heel ambitieus. We hebben veel scholen. We horen weleens kritiek op het aandeel buitenleerlingen op de scholen, waarvoor de gemeente Bloemendaal geen budget krijgt. Wij vinden het een groot goed dat je als ouder kunt kiezen voor de school die bij je kind past. Dat willen we zo houden.


Financiën in balans

We hebben de afgelopen jaren veel gedaan, en er staan veel investeringen gepland, te weten in scholen, riolering en wegen. Dit kost veel geld. Bloemendaal heeft de lasten van haar inwoners altijd laag weten te houden, de ozb is lang niet gestegen en met alles wat nu op ons afkomt en wat we willen doen, dreigt ons huishoudboekje uit balans te raken. We hebben nu eenmaal een dure huishouding met ons uitgestrekte grondgebied en 5 dorpen met dito voorzieningen. En tegenover die dure huishouding staat dat Bloemendaal per inwoner 188 euro minder krijgt van het Rijk, dan bijvoorbeeld buurgemeente Heemstede, om allerlei technische redenen.

Daarbij komt nog dat de extra inkomsten bovenop de inkomsten van het Rijk die we tot op heden ontvingen, bijvoorbeeld de precariorechten, nu wegvallen door veranderde regelgeving. Dus als we niets doen, raakt Bloemendaal uit balans: de schulden zullen oplopen. In de door de raad vastgestelde nota Bloemendaal financieel duurzaam, hebben we nu juist afgesproken dat we die schuld niet verder zullen laten stijgen.

De enige oplossing is dus om de OZB die we bij onze inwoners innen, te verhogen; en die beslissing doet pijn. Met deze belastingverhoging nemen wij wel verantwoordelijkheid voor de toekomst, voor onze kinderen, voor onze toekomstige inwoners. U mag erop vertrouwen dat we zuinig omgaan met de middelen die we hebben. De kunst blijft om zoveel mogelijk te doen met het beschikbare budget. Met de financiën op orde, en daardoor in balans, kunnen we- en dat vinden we heel belangrijk- zelfstandig blijven als gemeente. De gemeente zelfstandig, maar wel met aandacht voor samenwerking met andere gemeenten. Heemstede en Bloemendaal trekken in dit kader al tien jaar succesvol op.


Tot slot:

Raad uit of in balans?

Hoe functioneren wij als raad? Houden we onszelf weleens een spiegel voor? Welk beslag leggen wij op onze ambtenaren? Hoe gaan wij met elkaar om? Gaat de discussie over de inhoud of vallen wij elkaar persoonlijk aan en af? Respectvol met elkaar omgaan, vertrouwen genieten, samenwerken en elkaar iets gunnen, dat is waar ik graag voor sta en de fractie met mij. Bloemendaal in balans, daar draait het om. We gaan graag samen een krachtige toekomst voor onze gemeente tegemoet.

Uitgesproken door Albertine Zoetmulder, fractie voorzitter